FRs omdømmeprosjekt fullført

Vårt store prosjekt i bransjeutvikling og omdømmebygging ble avsluttet med en siste samling på Gardermoen 23.januar.

Formålet med prosjektet var å utvikle og styrke oppfatningene av sjøtransportnæringen, både hos den enkelte utøver, i opinionen og spesielt blant transportbrukerne.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med SINTEF og delfinansiert av Innovasjon Norge.

På grunnlag av FRs mål og verdier er det trukket opp en strategi for å styrke omdømme og konkurranseevne som ledd i den utviklingen vi ønsker å skape.

Ut av prosjektet kommer en håndbok – en ”Verktøykasse for omdømmebygging” som vil bli distribuert til medlemmene i løpet av våren.

Prosjektet har også resultert i et fremstøt for bedre synlighet for hele næringen, noe FR vil gjennomføre i samarbeid med medlemmene.  Det kan i løpet av våren ventes flere initiativ på dette feltet.