Kontraproduktiv julegave: Økt CO2-avgift på sjøtransport

Fra årsskiftet økte CO2-avgiften på mineralolje med 45 prosent, med 27 øre per liter. Dette vil utgjøre mellom 100.000 og 500.000 kroner i økt avgift for de vanlige typer medlemsfartøy. I forhold til de politiske målsettinger om å styrke sjøtransportens konkurranseevne er dette en dårlig julepresang.  

Forslaget om økning var fremsatt i den Rød-Grønne regjeringens statsbudsjett for 2014, og det lyktes ikke å få det fjernet under budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti.

Økningen til 88 øre per liter går på bunkersolje solgt i Norge. Det betyr at skip i ren kystfart vil få full føling med prisøkningen, mens de skip som har anledning i stor grad vil bunkre i utenlandske havner.

Fraktefartøyenes Rederiforening er kritisk til dagens mineraloljeavgift som er blitt en ren fiskal inntekt for Staten. Vi ønsker i stedet en ordning rettet mot miljøfinansiering, hvor den innbetalte avgift kan brukes som tilskudd til miljøfremmende tiltak. Dette ville kunne gi direkte reduksjoner i utslipp og bidra til den nasjonale målsetting.

Fra årsskiftet økte CO2-avgiften med 45 prosent på bunkersoljen, noe som vil utgjøre rundt 50.000 kroner året for en vanlig lastebåt. I forhold til de politiske målsettinger om å styrke sjøtransportens konkurranseevne er dette en dårlig julepresang.   

Forslaget om økning var fremsatt i den Rød-Grønne regjeringens statsbudsjett og representerte en utvidelse av avgiftsregimet, og det lyktes ikke å få det fjernet under budsjettforhandlingene.

Økningen rammer bunkersolje solgt i Norge og derved i prinsippet skip som opererer og bunkrer her.