Initiativ for klimaeffektiv nærskipsfart – FR-medlem får støtte til forprosjekt

– Regjeringen ønsker at sjøveien skal være et miljøvennlig og effektivt alternativ for godstransport, og i årets tildelinger har vi bedt Transnova om å øke fokus på ny drivstoffteknologi knyttet til nærskipsfarten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Transnova er et statlig organ under Samferdselsdepartementet med oppgave å utvikle klimaeffektiv transport og konkret redusere CO2-utslipp. Dette gjøres ved økonomisk støtte til prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger, og nytt av året er økt fokus på prosjekter innen sjøtransport.   

Transnova gir støtte til pilotprosjekter hvor målet er å vise og prøve ut ny teknologi, nye løsninger eller andre nye elementer i norsk sammenheng. Meningen er at dette skal gi en læringseffekt som også andre kan ha nytte av. Det er mulig å motta støtte til forstudier, forprosjekter, utredninger og analyser. Søkerne må være villige til å dele relevant kunnskap i sluttrapporten.

I vurderingen av søknadene legges det vekt på godt utarbeidet konsept og dokumentasjon, på søkernes gjennomføringsevne, på samarbeid med relevante aktører og at det foreligger en dokumentert effekt i form av redusert CO2-utslipp. Ordningen ligger innenfor EUs regelverk om statsstøtte.

Se nærmere om Transnovas mandat og støtteordninger på www.transnova.no

Støtte til FR-medlem

Øytank Bunkerservice AS, Valderøy, har fått tilskudd til et forprosjekt for en gasstanker/bunkersbåt i samarbeid med regionale partnere. Steinar Uggedal ser at prosjektet vil kreve mye av en liten organisasjon, men ser det samtidig som en mulighet til å posisjonere seg i en utvikling som vil komme.

Rederiet er også deltaker i FRs miljøutviklingsprosjekt.