FRs pilotprosjekt i miljø- og omdømmeutvikling gjennomført

Resultatene av pilotprosjektet i miljø- og omdømmeutvikling med ti rederier ble presentert av prosjektleder Johnny Torp under FRs årsmøte 24 april.

Målsettingen for det enkelte rederi var todelt; Å oppnå reduserte driftskostnader som følge av miljøplanlegging og tiltak, og å utvikle grunnlag for styrket konkurransekraft i markedet.  Det var dessuten knyttet opp til FRs sentrale omdømmeprosjekt med ønske om spredning blant medlemsrederiene. Prosjektet ble ledet av et team fra MRB AS, som også ledet Omdømmeprosjektet for FR sentralt i 2012-13.

Rederiene som deltok avspeiler bredden av foreningens medlemmer. Rederier med fra ett til 18 skip og fordelt over alle segmenter fra bulk til stykkgods, havbruk og tank deltok i prosjektet.

Programmet omfattet tre faglige samlinger knyttet til miljø, media og omdømmebygging. Under prosjektet ble det gjennomført utviklingsprosesser i hvert enkelt rederi – med fokus på fra plan til handling.    

Med det nye utslippsregime som vil bli innført de nærmeste år anser en det for viktig med en felles miljøplattform for næringen. Ut av prosjektet er det utarbeidet oversikt over tiltak som kan redusere drivstofforbruk med dokumentert effekt og en skreddersydd miljøplan for hvert rederi. På dette grunnlag arbeider fire av rederiene for å bli kvalifisert til Miljøfyrtårn, mens to allerede var ISO-sertifisert.

Omdømmebyggingen hadde som mål å styrke konkurransekraften gjennom synliggjøring av egen markedsposisjon og forbedringspotensialet. Dette ble nedfelt i en skreddersydd omdømme- og kommunikasjonsplan for hvert rederi.

I de tre faglige samlingene var det også involvert eksterne forelesere, både fra kunder, finans, teknologi, Kystverket, Bellona og andre. Tilbakemeldingen fra deltakerne er positive og fremholder gode foredragsholdere, økt fellesskapstenkning, lærerik møteplass, tydelige planer, hjelp til gjennomføring og nettverksbygging som svært nyttig. I tillegg har den åpne erfaringsutvekslingen gjort det lettere å dra sammen i fremtiden, samt styrket samspillet inn mot FR.

 

Rederiene som deltok var:

Falkeid Shipping, Finnøy

Aasen Shipping, Mosterhamn

Øytank Bunkersservice, Ålesund

Sølvtrans ASA, Ålesund

Eidsvaag AS, Frøya

Egil Ulvan Rederi, Trondheim

Secora, Brønnøysund

Biostar AS, Bodø

Seaworks, Harstad

 

Bli med på neste utviklingsprosjekt!