Ny maritim strategi

Regjeringen annonserte i vår at det skal legges fram en ny maritim strategiplan våren 2015. Som ledd i arbeidet arrangerer Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Maritimt Forum i disse dager en serie møter langs kysten for å få innspill fra næringen. Sentrale tema er blå vekst, nærsjøfart, miljø, kompetanse, utdanning forskning, innovasjon, nordområdene mv.

I den maritime strategiplanen vil også konklusjonene fra Fartsområdeutvalget bli tatt med når det gjelder fartsområdebegrensninger og innretning av nettolønnsordningen.

Det er i høst nedsatt et Fartsområdeutvalg II som spesielt skal se på mulighetene for å flagge inn norskkontrollert tonnasje under andre flagg.