30 prosent fra vei til sjø og bane

Regjeringspartiene har samlet seg om et forslag om å overføre 30 prosent av godstransporten fra vei til skip og jernbane innen 2030, økende til 50 prosent i 2050.

Avtalen er resultatet av det Dokument 8-forslag som KrF og Venstre la frem tidligere i vår, og som nå også har fått politisk støtte fra Høyre og FrP. Denne målsetningen vil være førende for prioriteringene i det videre arbeid med Nasjonal Transportplan NTP 2018-29.  Hans Fredrik Grøvan, transportpolitisk talsmann i KrF, viser til potensialet for overføring på 5-7 millioner tonn, som beregnet av NTPs transportanalyse. Dette vil årlig kunne utgjøre 300.000 vogntog på veiene.

FR mener at denne prioriteringen bør føre til tiltak for å likestille avgiftsnivået for stykkgods på sjø med fremføring på land.  Dette har foreningen tidligere meldt inn og vi er glade for at dette nå er tatt med.

Målet om 50 prosent andel av sjø- og jernbanetransport innen 2050 vil måtte utløse relativt sterke virkemidler i tråd med et ”grønt skifte”, både i teknologi, havnetjenester for stykkgods og for arealplanlegging for terminaler og næringsvirksomhet ved sjø.