Delegert tilsyn: Uryddig praksis i klasseselskapene

Ordningen med delegert tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet til klasseselskapene viser tydelige tegn til utglidning i kostnader som påføres rederiene. Delegert tilsyn har vært praktisert i mange år, og innføringen av nye regelverk fra IMO har gjort dette til en melkeku for klasseselskapene. Alle forstår at klassens...

Anløpsavgiften: Radikal revisjon av Havneloven!

For å kunne realisere målene i NTP om overføring av gods fra sjø til land er det ingen vei utenom en radikal omregulering av de ulike transportformer. Økt sjøtransport vil bare være mulig ved en likere avgiftsstruktur og spesielt ved en likere kostnadsbelastning på lasten,...

Stor satsing fra Frøy Akvaressurs

Frøy Akvaressurs AS, Sistranda, vil få en 25 meters enskrogs servicebåt fra Sletta Verft mot slutten av året. Den er av typen Macho-25 fra Møre Maritime AS bygget for slep, ankerhåndtering, fortøyning, avlusning, ROV mv, med plass til 5 containere på dekk. Båten bygges i...

Tredje store servicebåt til FSV Group

FSV Group på Aukra har bestilt sin tredje arbeidsbåt fra Vaagland Båtbyggeri for levering i september i år. Fartøyet blir på 26.9 meters lengde og bygger på erfaringene fra Multi Pioneer og Multi Server. Det vil få dieselelektrisk drift og bli utstyrt for slep, undervannsoppdrag,...

Stor brønnbåt til Norsk Fisketransport

Norsk Fisketransport AS på Kolvereid bestilte like før jul en brønnbåt på 3200 kbm fra Havyard, Leirvik i Sogn. Den skal leveres i 3.kvartal 2015 til en byggepris på 277 mill og vil gå inn på en 5-årskontrakt til OMS, en sammenslutning av oppdrettere i...

Kontraproduktiv julegave: Økt CO2-avgift på sjøtransport

Fra årsskiftet økte CO2-avgiften på mineralolje med 45 prosent, med 27 øre per liter. Dette vil utgjøre mellom 100.000 og 500.000 kroner i økt avgift for de vanlige typer medlemsfartøy. I forhold til de politiske målsettinger om å styrke sjøtransportens konkurranseevne er dette en dårlig...

Første passasjerbåt i Nautilus Sjø

Gulen Skyssbåtservice har valgt Nautilus Sjø, FRs ISM-avdeling, til å utarbeide fartøyshåndbok og implementere sikkerhetsstyringssystem til selskapets nye katamaran som er under bygging på Måløy Verft.   Båten skal leveres i juni og settes inn i ruten på Espevær fra Eidesvik på Bømlo. Det blir en kombibåt...

Høye havnekostnader, men FR og Havneforeningen enige om målsetting

Norsk Havneforening har hatt møte med Fraktefartøyenes Rederiforening for å diskutere felles utfordringer fremover. Bakgrunnen for møtet var en diskusjon omkring havneavgifter i forbindelse med Transport & Logistikk-konferansen. Organisasjonene er opptatt av at mer gods skal velge sjøveien og har identifisert noen områder som en...

Kystverket med nytt fremstøt mot non-ISPS havner

FR har brakt i erfaring at Kystverket den senere tid har gått til bøtlegging av havner som har tillatt ISPS-skip å bruke havneanlegg uten ISPS-klarering (non-ISPS havneanlegg).   Kystverkets gjennomføring av ISPS-regelverket vil gjøre det umulig for skip i internasjonal fart å anløpe mindre havneanlegg uten ISPS-klarering for...

Samferdselsminister: Vil se på avgiftsstrukturen

Under et seminar 27.november i Norges Rederiforbund gikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inn for bedre regulering av transportpolitikken og herunder en gjennomgang av avgiftsstrukturen. Han bekreftet også at NTP med strategiplanen ”Mer gods på sjø” ligger fast, i likhet med Stoltenbergs utlovete 3 milliarder kroner i tiltak...